Bloggnorge.com // Få 3 gratis tilbud
Start blogg

Få 3 gratis tilbud

Spar 25% med 3 gratis tilbud på billig håndværkerhjælp

Billig advokat – Få 3 gratis tilbud

Kategori: 3 tilbud | 0 kommentarer » - Skrevet tirsdag 3. juli , 2018 kl. 11:49

Få 3 tilbud på en billig advokat

Få gratis og uforpligtende 3 attraktive tilbud fra advokat kontorer i fx Randers på din opgave. Spar penge og lad 3advokattilbud.dk gøre arbejdet med at få tilbud fra advokatfirmaer nær dig. Du får kun kontakt fra tidligere godkendte advokatfirmaer, så du undgår dyre overraskelser. Ligeledes er de klar over, at de konkurrerer med andre advokater, så derfor modtager du et særlig attraktivt tilbud.

Vores værdifulde partnere omfatter flere hundrede selvstændige rutinerede advokater landet over. Dette medfører, at vi kan løse alle typer af behov – store som små. Så hvad enten du mangler en advokat i Aalborg til en lille opgave som f.ex. skrivning af et testamente, eller du søger et mere permanent samarbejde med en erhvervsadvokat, så finder du dem her.

Omstødelse af ægteskab

Der skal være tale om alvorlige forhold, hvilket også ligger i, at det vil være vildledning om, hvem personen er, eller omstændigheder, der med god grund ville have afholdt vedkommende fra at indgå ægteskab. Det kan næppe i almindelighed antages, at en mindre forseelse vil opfylde kriteriet, mens en dom for fx rovmord eller narkotikasmugling ofte vil kunne være omstændigheder, der med rette kunne have afholdt vedkommende fra at indgå ægteskabet, og som ofte stadig vil have betydning for forholdet på en sådan måde, at ægteskabet ikke med rimelighed kan forlanges opretholdt. Når der er tale om virkelig alvorlige forhold, kan det formentlig tillægges en vis betydning, at undladelse af at fortælle om det er et så alvorligt tillidsbrud, at forholdet fortsat ville være præget af manglende tillid mellem parterne.

Et særligt tilfælde forelå i U 1981700, hvor manden var pakistansk statsborger og var indrejst hertil på urigtigt navn og et engelsk pas tilhørende en person, der havde opholds- og arbejdstilladelse her i landet. Et ægteskab med en herboende kvinde, der ikke ved ægteskabets indgåelse havde kendskab til de virkelige forhold, omstødtes efter mandens udvisning til Pakistan. Sagsanlæg vedrørende de i § 24, stk. l omfattede forhold må anlægges inden for en frist på 6 måneder. Fristen regnes for så vidt angår nr. l og 2 fra ophør af tilstanden eller tvangen.

Ægteskabsloven § 25

For de i nr. 3 og 4 nævnte forhold regnes fristen, fra vedkommende fik kendskab til de omhandlede forhold, jævnfør Ægteskabsloven § 24, stk. 2. Der gælder dog en absolut frist på 3 år fra ægteskabets indgåelse. Er sag ikke anlagt inden udløb af denne frist, kan den ikke senere anlægges. I så fald må vedkommende nøjes med separation. Det følger af Ægteskabsloven § 25, stk. l, at omstødelse har samme retsvirkninger som skilsmisse. Der gælder dog en særlig regel om formuedelingen efter omstødelse, jævnfør § 25, stk. 2 og § 60.

Dør en af parterne i et ægteskab, der var omstødeligt efter § 23, inden omstødelse er sket, kan den efterlevende ægtefælle eller enhver af arvingerne kræve reglerne om deling af boet efter den nævnte regel anvendt. En tilsvarende ret har den ægtefælle, der kunne rejse sag efter § 24, hvis den anden ægtefælle dør, inden omstødelse er sket og inden, fristerne i § 24, stk. 2 er udløbet, jævnfør § 27, stk. 2. Krav efter § 27 må dog fremsættes inden 6 måneder efter dødsfaldet, jævnfør Ægteskabsloven § 27, stk. 3.

Godtgørelse ved omstødelse af ægteskaber

Var den ene ægtefælle ved indgåelse af ægteskabet i god tro med hensyn til omstødelsesgrunden, og kendte eller burde den anden have kendt omstødelsesgrunden, kan der ved omstødelsesdommen tillægges ægtefællen i god tro en godtgørelse, jævnfør Ægteskabsloven § 26. Godtgørelsen er et beløb, der gives for den krænkelse, den pågældende har lidt. Der er således ikke tale om erstatning for et økonomisk tab. Den skal fastsættes under hensyn til begges økonomiske kår og omstændighedeme i øvrigt. Så vidt ses er der ikke nyere trykt retspraksis om godtgørelse ved omstødelse af ægteskaber.

Dør en ægtefælle, der har begået bigami, inden ægteskabet er omstødt, følger det af Ægteskabsloven § 28, at erstatning, pension eller andet økonomisk gode, som ved dødsfaldet tilfalder en efterlevende ægtefælle fra tredjemand, tilfalder ægtefællen i det første ægteskab, medmindre andet fremgår af omstændighederne.

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.